O oddílu

Oddílová činnost

Schůzky:

Tvoří páteř oddílové činnosti. Každá družina se schází pravidelně jednou týdně ve vymezeném čase. Schůzky se zpravidla konají v klubovně, za příznivého počasí lze však jít ven, např. do parku. Za vedení schůzky je odpovědný družinový rádce.

Výpravy:

Teoretické znalosti nabyté na schůzce si členové mohou odzkoušet v praxi. Výpravu řídí vedení oddílu. Na výpravách oddíl působí jako jednolitý celek. Také některé části programu jsou plněny po družinách.

Výpravy lze rozdělit na jednodenní a vícedenní. Jednodenní jsou pak buďto  „pochodové„, spojené s výšlapem na některý z horských vrcholů, nebo „pobytové„ kdy oddíl po krátkém přesunu plní program na jednom místě. Vícedenní jsou pak spojeny se stanováním ve volné přírodě, anebo oddíl přespává pod střechou pohodlnější základny.

Tábor:

Vyvrcholení celoroční činnosti. Dva týdny bez mnoha civilizačních vymožeností vytvářejí vhodnou půdu pro osvojení „zálesáckých„ dovedností, vedou k samostatnosti, soběstačnosti. To je umocněno i skutečností, že veškeré táborové stavby, včetně stanů, kuchyně s jídelnou apod. jsou zhotoveny ručně a každý účastník tábora s se na stavbě podílí.

Základem táborové činnosti je celotáborová hra (CTH), která má většinou jedno ústřední téma (odehrává se na určitém místě v určitém období), a která je připravena a řízena vedením oddílu.

Co je cílem oddílu?

Cílem oddílu je, aby se jeho členové chovali čestně, poznali opravdové přátelství a uměli přiložit ruku k dílu tam, kde je třeba, naučili se ctít krásy přírody a pochopili nutnost její ochrany.

Kdo je členem oddílu?

Členy našeho oddílu jsou děvčata a chlapci starší osmi let, kteří vykonali nováčkovskou zkoušku a složili slavnostní slib. Tito mohou uplatňovat  veškerá práva člena oddílu a jsou zavazováni určitými povinnostmi. Nováček, jenž vstoupil do oddílu, ale nevykonal dosud slib, nemůže být považován za plnoprávného člena oddílu.

Členové pracují družinovým systémem. Družiny byly tradičně čtyři, oddíl  se však v období nižší členské základny sestává pouze ze tří či dvou družin.

Nejideálnějším nástupem do oddílu je začátek září, ale nováčky – jak se nově příchozím říká – přijímáme i během roku.

Co nám oddíl přináší?

Přináší relaxaci, zlepšení fyzické kondice, získání nových vědomostí a dovedností. Snaží se zušlechťovat naše chování a vlastnosti. Díky oddílu poznáváme nové přátele.

Co si myslí o oddíle někteří z nás:

– Oddíl, to jsou hlavně lidé, kteří do oddílu chodí. Z nichž ti starší pomáhají mladším v jejich sebezdokonalování. Hlavní úkol oddílu vidím ve výchově.

– Oddíl je, když si uvědomuji svůj závazek vůči lidem, kteří mne vychovávali, je třeba, abych se sám podílel na výchově nadcházející generace.

– Oddíl je organizace, která má zamezit dětem, aby kouřily, fetovaly a pily ve svém volném čase, zabavit je atd., to snad všichni ví, k čemu to je!

– Oddíl by měla být skupina lidí, kteří chtějí alespoň částečně zkusit žít v souladu s přírodou, poznávat přírodu, primitivní způsob života či život v drsných podmínkách. Zároveň skupina s určitými normami chování, s lidmi ve vedení s autoritou a vědomostmi, které umí a chtějí dát ostatním, a také chováním. Oddíl by měl stát na kázni, ne vynucené, ale přirozené. Lidi by měl spojovat společný zájem a kamarádství.

– Oddíl se mi jeví jako rozumné využití volného času.

– V oddílu může člověk o sobě zjistit spoustu věcí: od fyzické kondice přes zdravotní stav, svou fantazii, smysl pro fair hru až k vnitřním stavům, poznávání nebo učení se poznávat ostatní i sebe.

– Oddíl je skupina lidí, kteří se chtějí pobavit, odpočinout si od školy, vyjíždět na nějaké vrcholy v okolí, získat nové kamarády, získat nové poznatky.